Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske uređena je zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj sve u svrhu zaštite privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Uredbom 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka – GDPR) dodatno su utvrđena načela i pravila o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom nji- hovih osobnih podataka te nas ta pravila i načela, kao članicu Europske unije, u cijelosti obvezuju i to sa početkom primjene 25.05.2018.godine.
Davanjem Vaših navedenih osobnih podataka (dalje u tekstu: Vaši podaci) i potpisom ove Privole potvrđujete da ste obavije- šteni o sljedećim činjenicama i da dajete pristanak za obradu i korištenje Vaših podataka.

Komu dajete pristanak?

Stranici Videoreha.com (dalje u tekstu Voditelj obrade), te bilo kojem društvu angažiranom od strane Voditelja obrade radi izvršavanja pomoćnih poslova obrade podataka, te svim tijelima javne vlasti kojima je Voditelj obrade, bilo temeljem ugovora ili obveza koje proizlaze iz prisilnih propisa koji se na Voditelja obrade primjenjuju, dužan dostavljati podatke o poslovanju.

U koju svrhu dajete pristanak?

Vaši podaci koristit će se u svrhe upravljanja odnosima, informiranja tijela javne uprave (HZZO) i drugih ovlaštenih institucija koje kontroliraju rad zdravstvenih ustanova, oglašavanja, te informiranja o našim uslugama.

Kako se Vaši podaci štite?

Vaše osobne podatke Voditelj obrade štiti kao poslovnu tajnu: sve osobe koje imaju pristup tim podacima, bez obzira radi li se o ovlaštenim radnicima Voditelja obrade i/ili društvima angažiranim od strane Voditelja obrade, posebno obvezuje dužnost čuvanja tajnosti podataka. Pored toga, pravo na pristup Vašim podacima imaju samo ovlaštene osobe Voditelja obrade i samo u mjeri u kojoj je to nužno radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga, pri čemu se na svim razinama poslovanja primjenjuju najsuvremenije organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka od neovlaštenog pristupa što uključuje, ali se ne ograničava na pseudonimizaciju i kriptološko osiguranje svih podataka u toku pohrane i prijenosa informatičkim i telekomu- nikacijskim sustavom, upotrebu mehanizama sigurnosnog prijavljivanja na radu upotrebom korisničkih imena i šifri na svim razinama unosa i obrade, 24-satni video nadzor i zaštitu poslovnih prostorija u kojima se nalazi računalna, telekomunikacijska i druga IT oprema nužna za rad, oporavak i testiranje sustava, te spremanje i čuvanje svih podataka eventualno pohranjenih u tiskanom mediju i/ili prenosivom informatičkom mediju u prostorijama i objektima sa zaštićenim pristupom i sl.

Koja su Vaša prava?

Ovu Privolu dajete dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno. Privolu potpisujete u 2 primjerka od kojih 1 primjerak zadržava Voditelj obrade, a 1 primjerak ostaje Vama.
Ova Privola obuhvaća i sve naknadne izmjene, zbog zakonske dužnosti ažuriranja osobnih podataka, za koje Voditelj obrade sazna u obavljanju svoje djelatnosti i vrijedi do nastupanja sljedećih okolnosti: opoziva Privole i/ili prestanka obrade zbog ispunjenja svrhe za koju je Privola dana i/ili prestanka obrade zbog odluka državnog tijela nadležnog za nadzor nad obradom osobnih podataka. U svim navedenim slučajevima, Vaši podaci će biti brisani i njihova obrada će prestati.
Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju Privolu. Povlačenje Privole na utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka na temelju Privole prije njezina povlačenja. Povlačenje Privole treba biti u pisanom obliku, jasno i nedvosmisleno, upućeno na adresu Voditelja obrade.
Voditelj obrade podataka jamči Ispitaniku da će se njegovi osobni podaci koristiti isključivo u naprijed propisanu svrhu, te samo u mjeri u kojoj je to nužno.
Ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima, i informacijama o obradi. (pravo na pristup)
Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. (pravo na ispravak)
Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, sukladno Uredbi. (pravo na zaborav)
Ispitanik također, u skladu s Uredbom, ima pravo na ograničenje obrade, obvezu izvješćivanja u vezi s ispravkom, brisanjem ili ograničenjem obrade, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka.