Prof.dr.sc. Saša Janković, dr.med, specijalist ortopedije

Prof.dr.sc. Saša Janković, dr.med, specijalist ortopedije

Saša Janković rođen je u Zagrebu, osnovnu, srednju školu  i Medicinski fakultet (1984.-1989.)  također je završio u Zagrebu. Pripravnički staž odradio je u K. B. Merkur (1989.-1990.), a državni je ispit položio 1990. Znanstveni pripravnik pri Zavodu za kineziološku antropologiju Fakulteta za fizičku kulturu u Zagrebu na predmetu Sportska medicina, 1990 - 1995. Specijalist ortoped od svibnja 1998 god, te zaposlen na Zavodu za ortopediju K.B. Sveti Duh. Predstojnik Zavoda za ortopediju od listopada 2009. Godine. Docent na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetu Sportska medicina, od  2004 . do danas. Završio postdiplomski studij Sportska medicina na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,1991- 1992. te obranio magistarski rad:  “ Novi model za procjenu tjelesne visine u odrasloj dobi”,  u  rujnu 1992. Znanstveni doktorat pod naslovom “Novi pristup u određivanju anaerobnog praga treniranih osoba” obranio je u rujnu 2002 godnine.

Kao student boravio na usavršavanju u Portugalu “San Antonio” hospital Porto 1984. Tijekom specijalizacije koristio stipendija ESKE  za specijalizante ortopedije, Grčka, svibanj 1997. Boravio na usavršavanju u Švicarskoj- Basel lipanj 2002, Sveučilišna bolnica ACM – Amsterdam, prosinac 2004. Tijekom 2007. usavršavanje nastavlja u Rosemonteu u SAD-u, Medicinskom fakultet u Dusseldorfu  te u Hamburgu i Parizu.

Sudjelovao kao pozvani predavač  na Nacionalnom  kongres ortopeda – Varna, Bugarska te  kao instruktor na artroskopskim tečajevima Rotterdam, Ljubljana, Naples.

Član je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog ortopedskog društva, Hrvatskog traumatološkog društva, Hrvatskog udruženja ortopeda i traumatologa, Europskog udruženja za kirurgiju koljena,artroskopiju i sportsku traumatologiju (ESSKA). predstojnik Zavoda za ortopediju KB Svet Duh, član Zdravstvene komisije HOO, voditelj zdravstvene službe GNK Dinamo.

 

Programi rehabilitacije